Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0964642322

Address: Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Cổng TTĐT Du Lịch

Coffee Nhà Sàn 97

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)