HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG KHU VỰC ĐÔNG BẮC - BẮC KẠN VÀ CHUỖI SỰ KIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2023

Sample Plan