Open Time: 06:00 - Close Time: 23:00

Phone: 0969252555

Address: To 1, Phuong Phung Chi Kien, Thanh pho Bac Kan, Tinh Bac Kan Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Cổng TTĐT Du Lịch

golf time bac kan

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)