Di tích Đồn Phủ Thông
Di tích Đồn Phủ Thông
Di tích Đồn Phủ Thông

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: ditich@gmail.com

Address: pho Nga Ba thi tran Phu Thong huyen Bach Thong, tinh Bac Kan Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

trung tâm VHTT&TT huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Map

Introdution

×

trung tâm VHTT&TT huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment