Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0869526966

Address: 48 duong Truong Chinh, phuong Phung Chi Kien, thanh pho Bac Kan, tinh Bac Kan Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Cổng TTĐT Du Lịch

VINCOM PLAZA

Shop type: Supermarket  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)