Nhà hàng Hải Huyền

Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã
restaurant@mybackan.vn
0916933754

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Hải Huyền

Những điểm lân cận

Bản đồ