Trạm Y tế xã Bằng Lãng

Thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm Y tế xã Quảng Bạch

Thôn Nà Cà, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm y tế xã Kim Hỷ

Thôn Nà Mỏ xã Kim Hỷ

Số điện thoại: 02093883252

Trạm Y tế xã Trần Phú

Thôn Khu Chợ xã Hảo Nghĩa

Số điện thoại: 02093887198

Trạm y tế xã Quang Phong

Thôn Quan Làng xã Quang Phong

Số điện thoại: 02093885266

Trạm Y tế xã Binh Trung

Thôn Nà Óc, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm Y Tế huyện Chợ Đồn

Tổ 1, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm Y tế xã Nam Cường

Thôn Bản Mới, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm y tế xã Sơn Thành

Thôn Nà Khon xã Sơn Thành

Số điện thoại: 02093883239

Trạm Y tế xã Liêm Thủy

Thôn Nà Pì xã Liêm Thủy

Số điện thoại: 02093880053

Trạm Y tế xã Nghĩa Tá

Thôn Nà Tông, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm Y tế thị trấn Bằng Lũng

Tổ 2b, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm Y tế xã Ngọc Phái

Thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm Y tế xã Đồng Lạc

Thôn Chợ Điểng, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn

Trạm y tế xã Văn Vũ

Thôn Chợ Mới xã Lạng San

Số điện thoại: 02093883161

Trạm Y tế xã Lương Thượng

Thôn Bản Giang xã Lương Thượng

Số điện thoại: 02093883132

Trạm y tế xã Cư Lễ

Thôn Khau An xã Cư Lễ

Số điện thoại: 02093886102

Trạm Y tế xã Côn Minh

Thôn Chợ A xã Côn Minh

Số điện thoại: 02093885209

Trạm Y tế xã Xuân Dương

Thôn Khu Chợ xã Xuân Dương

Số điện thoại: 02093880047

Trạm y tế xã Kim Lư

Thôn Háng Cáu xã Kim Lư

Số điện thoại: 02093884551