ĐIỀU LỆ, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM LƯU NIỆM VÀ QUÀ TẶNG DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN

Lịch trình mẫu